Rustfritt stål, syrefast stål, varmebestandig stål

å sjekke ut Total: 0,00 zł
Personvernerklæring

RETNINGSLINJER FOR BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER TIL STAINLESS EUROPE NETTBUTIKKS KUNDER

Retningslinjene for beskyttelse av personopplysninger til Stainless Europe Nettbutikks kunder, heretter referert til som «Retningslinjer», er ment å gi deg detaljert informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn om Stainless Europe Nettbutikks kunder, for hvilke formål og hvordan vi bruker dem, hvem vi er og hvilke rettigheter du har. Formålet med retningslinjene er å gi deg informasjon som er nevnt i art. 13 i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/46/EF (Personvernforordningen), heretter referert til som «GDPR», som har vært i kraft siden 25. mai 2018. Informasjonen nedenfor er svært viktig, derfor bør du lese den nøye.

HVEM VI ER – BEHANDLINGSANSVARLIG OG KONTAKTINFORMASJON:

1. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Stainlees Europe med sitt registrerte hovedkontor i Żory, adresse: ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen, innført i Enhetsregister som føres av Tingretten i Kraków, 11. Næringslivsavdeling av Det nasjonale domstolregisteret med nummeret KRS 0000611193, NIP 6793126212, REGON 364203936 heretter referert til som Stainless Europe.

Du kan kontakte oss på følgende adresser:

PERSONVERNOMBUD OG DENS KONTAKTINFORMASJON:

2. Vi har utnevnt et Personvernombud som du kan henvende deg til med alle spørsmål eller forespørsler i alle saker angående personopplysninger. Du kan gjøre det:

 • Per post til: Stainless Europe, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen;
 • På e-post til: iod@stainlesseurope.com

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI OM STAINLESS EUROPE NETTBUTIKKS KUNDER?

3. På grunn av tilhørighet til kundekretsen til Stainless Europe Nettbutikken, kan vi be deg om å oppgi følgende personopplysninger:

 • Fornavn og etternavn;
 • Bostedsadresse
 • Kontaktinformasjon i form av telefonnummer og e-postadresse.

I forbindelse med driften av Stainless Europe Nettbutikken, for markedsføringsformål, inkludert profilering og automatisk databehandling, samler vi også inn:

 • Opplysninger relatert til dine aktiviteter i Stainless Europe Nettbutikken, dvs. såkalte atferdsdata, inkludert informasjon om dine kjøp, deres antall, objekt, frekvens samt historien om markedsføringskorrespondanse som er sendt til deg (f.eks. nyhetsbrev, SMS, MMS, e-post).

TIL HVILKE FORMÅL SAMLER VI DINE OPPLYSNINGER OG PÅ HVILKE GRUNNLAG BRUKER VI DEM?

4. Vi trenger og behandler dine personopplysninger for å:

 • Forfølge våre såkalte berettigede interesser, basert på art. 6, 1. ledd f) i GDPR, som inkluderer:
 • å fastsette, beskytte, forfølge krav relatert til dine aktiviteter i Stainless Europe Nettbutikken;
 • å utarbeide lister, analyser og statistikker for våre interne behov, herunder spesielt rapportering, markedsundersøkelser, planlegging av utvikling av tilbudet, produkter, utviklingsarbeid i våre IT-systemer;
 • å sikre nettverk- og informasjonssikkerhet;
 • å støtte tjenesten, inkludert ved å tilpasse den til behovene som oppstår fra transaksjoner, reklamasjoner, klager og forespørsler fra kunder.

MÅ DU GI OSS DINE PERSONOPPLYSNINGER?

5. Husk at det er helt FRIVILLIG å gi oss dine personopplysninger. Du kan gi dem til oss, med det er ikke obligatorisk. Å gi dem er ikke en lovfestet plikt. Du er ikke forpliktet til å gi oss noen data, og de kan kun gis med ditt samtykke og etter ditt eget skjønn.

Unnlatelse av å oppgi personopplysninger vil ikke føre til noen negative konsekvenser, bortsett fra manglende evne til å:

 • Motta informasjon om våre kampanjer, produkter, inkludert tjenester, arrangementer, kampanjer og spesialtilbud for deg (inkludert de som kun er tilgjengelige for Stainless Europe Nettbutikks kunder), gjennom f.eks. post, telefonkontakt, SMS, MMS, e-post;
 • Utøve andre rettigheter som følger av tilhørighet til Stainless Europe Nettbutikks kundekrets, f.eks. klager.

HVEM KAN VI UTLEVERE DINE OPPLYSNINGER TIL?

6. Vi kan utlevere dine opplysninger til:

 • Våre ansatte og samarbeidspartnere som trenger tilgang til opplysningene for å kunne fullføre våre forpliktelser som følger av driften av Stainless Europe Nettbutikken;
 • Enheter som behandler dine personopplysninger på våre vegne og deltar i utøvelsen av våre aktiviteter, dvs.:
 • Reklamebyråer og andre mellommenn i salg av våre produkter eller organisering av markedsføringskampanjer;
 • Enheter som driver våre IKT-systemer eller gir IKT-verktøy tilgjengelig for oss;
 • Enheter som gir oss rådgivning, konsulenttjenester, revisjonstjenester eller juridisk, skattemessig og regnskapsmessig bistand;
 • Forskningsbyråer som handler på våre vegne;
 • Andre behandlingsansvarlige som er:
 • Reklamebyråer og enheter som samarbeider ved organisering av markedsføringskampanjer eller ved drift og betjening av kunder av Stainless Europe Nettbutikken;
 • Enheter som driver post- eller budvirksomhet.

HVOR LENGE KAN VI LAGRE DINE OPPLYSNINGER?

7. Vi kan lagre dine opplysninger i perioden du tilhører Stainless Europe Nettbutikks kundekrets, dvs. til du sier opp din tilhørighet til Stainless Europe Nettbutikks kundekrets.

Etter utløpet av den angitte perioden, kan vi lagre dine personopplysninger i den tiden du vil ha rett til å forfølge krav relatert til tilhørighet til Stainless Europe Nettbutikks kundekrets, dvs. inntil disse kravene utløper – maksimalt 10 år fra begynnelsen av tilhørighet til Stainless Europe Nettbutikks kundekrets eller utstedelse av en endelig rettskjennelse angående disse kravene.

HVA ER AUTOMATISK BESLUTNINGSTAKING?

8. På grunnlag av ditt samtykke kan vi bruke dine opplysninger til automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, for å forberede spesialtilbud for deg (inkludert tilbud som kun er tilgjengelige for Stainless Europe Nettbutikks kundekrets). Disse beslutningene vil bli tatt automatisk, basert på kriterier som antall og hyppighet av kjøp og antall og type varer du kjøper.

Etter å ha fastslått at kriteriene er oppfylt, vil IT-systemet automatisk sende deg informasjon om en fordel, f.eks. spesialtilbud.

Du kan bruke fordelen på de vilkårene som er angitt i informasjonen om fordelen, du kan takke nei til den og du kan klage på en beslutning.

HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

9. Husk at du har følgende rettigheter knyttet til behandlingen av dine personopplysninger hos oss:

 • Retten til å få tilgang til dine personopplysninger, inkludert retten til informasjon om dine personopplysninger og til å få en kopi av dem;
 • Retten til å korrigere personopplysninger hvis de er feil samt retten til å supplere ufullstendige opplysninger;
 • Retten til å slette personopplysninger;
 • Retten til å begrense behandlingen av personopplysninger;
 • Retten til å overføre personopplysninger;
 • Retten til å klage til personopplysningsmyndigheten, dvs. Formannen til Personvernkontoret, i tilfelle ulovlig behandling av dine personopplysninger:
 • Retten til å når som helst trekke tilbake ethvert samtykke uten å oppgi grunner og uten å påvirke behandlingen som ble gjort på grunnlag av samtykke før tilbaketrekkingen;
 • RETT TIL INNSIGELSE mot:
 • Vår behandling av dine opplysninger for markedsføringsformål, inkludert sk. Profilering (dvs. innsigelse mot å sende deg informasjon om våre kampanjer, tilbud, produkter, inkludert tjenester, aksjoner og arrangementer, inkludert spesialtilbud); etter en slik innsigelse vil vi ikke lenger få lov til å behandle dine opplysninger for markedsføringsformål;
 • Vår behandling av dine personopplysninger for formålene som er relatert til forfølging av våre såkalte berettigede interesser – av grunner knyttet til din spesielle situasjon.

10. Du kan utøve dine rettigheter under punkt 9 ovenfor når som helst ved å komme med en passende forespørsel.

11. Du kan kontakte oss med forespørslene nevnt i punkt 9 ovenfor ved å sende inn en skriftlig erklæring:

 • Til en ansatt i Stainless Europe Nettbutikk
 • På e-post til info@stainlesseurope.com
 • Ved brev til: Stainless Europe ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen

12. Vi er forpliktet til å gi deg informasjon om handlingene som iverksettes i forbindelse med forespørslene nevnt i punkt 9 ovenfor, uten unødig forsinkelse, og i alle fall innen én måned etter mottak av forespørselen. Om nødvendig kan fristen nevnt i foregående setningen forlenges med ytterligere to måneder på grunn av forespørselens kompleksitet eller antall forespørsler. Vi må imidlertid varsle deg om forlengelsen av fristen innen én måned etter at vi har mottatt forespørselen din, og oppgi begrunnelsen for forlengelsen.

13. Hvis vi ikke iverksetter tiltak i forbindelse med dine forespørsler nevnt i punkt 9 ovenfor, vil vi informere deg umiddelbart, og senest én måned etter at vi har mottatt forespørselen, om årsakene til ikke å iverksette tiltak og om muligheten for å sende inn en klage til Formannen til Personvernkontoret og bruke rettsmidler for retten.

14. Hvis vi har rimelig tvil om identiteten din, kan vi be deg om å gi ytterligere informasjon som er nødvendig for å bekrefte den.

15. Vi vil gi deg opplysninger nevnt i punkt 12 – 14 ovenfor skriftlig, etter vårt eget valg:

 • Ved rekommandert brev, til postadressen oppgitt av Deltakeren

eller

 • Elektronisk til e-postadressen oppgitt av Deltakeren

unntatt følgende tilfeller:

 • Du sender forespørselen elektronisk og ber om informasjon i en annen form – i så fall vil vi gi deg informasjon til e-postadressen du har oppgitt;
 • Du ber om informasjon muntlig, og din identitet vil bli bekreftet av oss på andre måter – i så fall vil vi gi deg informasjon muntlig

16. All kommunikasjon og handlinger som vi iverksetter i forbindelse med dine forespørsler nevnt i punkt 9 ovenfor, er gratis. Hvis dine forespørsler er imidlertid åpenbart uberettigede eller overdrevne, f.eks. du sender forespørsler unødig ofte, vil vi kunne:

 • Kreve et rimelig gebyr som dekker administrative kostnader ved å gi opplysninger, kommunikasjon eller iverksettelse av forespurte handlinger

eller

 • Nekte å reagere på forespørselen

17. Vi vil varsle hver mottaker som vi hadde utlevert dine personopplysninger til om retting, supplering, sletting eller begrensning av behandling som vi har gjort i samsvar med forespørselen din. Vi er ikke forpliktet til å gi slik varsling bare hvis det viser seg umulig (f.eks. selskapet er avviklet), eller hvis det ville kreve en uforholdsmessig stor innsats (opplysningene ble utlevert for mange år siden, og til tross for forsøkene var det ikke mulig å kontakte mottakeren).

18. På din forespørsel vil vi varsle deg om mottakerne som vi har gitt informasjon til om retting, sletting eller begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, også om mottakere som vi ikke har kunnet varsle.

19. I saker som ikke er regulert av Reglene, skal bestemmelsene i Sivillovboken og relevante polske rettsakter, samt EU-retten, særlig RODO (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46/EF) gjelde.

HVORDAN KAN DU FÅ YTTERLIGERE INFORMASJON?

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DISSE RETNINGSLINJER og saker angående våre regler for behandling og beskyttelse av dine personopplysninger, kan du kontakte oss:

På den måten som er angitt under punkt 1, dvs.:

Ved å rette spørsmål til Personvernombud på den måten som er angitt i punkt 2, dvs.:

 
opp
Butikk er i visningsmodus
Se full versjon av nettstedet
Sklep internetowy Shoper Premium